TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ DUY TRÌ / NĂM

ĐĂNG KÝ

.com

218.000 đ

316.000 đ

.com.vn

570.000 đ

360.000 đ

.vn

670.000 đ

460.000 đ